Kvalitet och miljö

Grundpolicy 

Vi ska ständigt sträva efter att bli bättre och effektivare för att alltid möta kundens förväntningar och leverera hög kvalitet.

Arbetsmiljöpolicy

Alla i företaget ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att följa de lagar och regler som finns på området samt riktlinjerna i företagets policys. Chefer, medarbetare och samarbetspartners ska arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö.

Vi ska genom god planering, samordning och uppföljning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet förhindra olyckor och arbetssjukdomar som kan uppkomma på våra arbetsplatser. Genom att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor och därmed se till så att den enskilde individen trivs och fungerar väl, ska på längre sikt minskar ohälsa och skador på arbetsplatsen. Om det uppstår brister eller problem ska dessa åtgärdas så snabbt som möjligt. Uppföljning av tillbud, olycksfall och frånvarostatistik följs upp kontinuerligt.

För oss är det viktigt att även se till den sociala och organisatoriska arbetsmiljön likväl som den fysiska. Företaget tolererar ingen form av mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen. I vår arbetsmiljö ska alla individer behandlas jämlikt och med respekt. Anställning och arbete ska vara förenligt med ett familjeliv.

Kvalitetspolicy

Vi ska vara ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare. Vi ska kontinuerligt arbeta med vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

Vi ska följa de lagar och krav som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till eventuellt nya krav. Genom kontinuerliga personalmöten och kompetensutveckling samt i diskussioner med våra kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt i företaget. Det är viktigt för oss att våra medarbetare är engagerade och förstår vikten utav kvalitet.

Vi ska leverera tjänster med högsta kvalité som väl ska svara upp mot kundens krav och behov. Våra kunder ska kunna lita på att vi färdigställer våra arbeten i tid och med överenskommen kvalité. Orsakerna till reklamationer och garantiåtaganden ska dokumenteras och utvärderas för att lära för framtiden.

Saknas kompetens inom ett visst område utbildar vi antingen vår egen personal eller hyr in önskad kompetens.

Miljöpolicy

Vi ska följa tillämpliga lagar och andra krav som företaget berörs av och proaktivt arbeta för att ligga i framkant. Vi ser det som en självklarhet att hushålla med naturresurser och begränsa vår miljöbelastning utifrån våra ekonomiska möjligheter.

Vi ska ständigt förbättra våra arbetssätt och förebygga förorening genom att kontinuerligt utveckla kompetensen och miljömedvetenheten på ett generellt plan hos alla medarbetare. Vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara så optimal och miljömässigt hållbar som möjligt.

Vårt mål är att successivt övergå från fossildrivna fordon till hybrid/eldrivna fordon.

© 2021 MBS Entreprenad AB. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång